Sou


Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda PeledaPeledaPeleda  Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda
Pelleda, pelleda, pelleda …
 
Pen-na kapke khanbadoosoo
Tingthok-houdre khong
Leibaakta thaai khootna set
Ithanta yaamna naai
Pahalaangda thaai
Ahobada litkhee
Khoot choomba kouba yaai
Thaadi-thaagat manaa-dee peede
Ithanta yaamna waai........... oo

Pelleda, pelleda, pelleda …

Macha-mashoo semnaba saving tourijaatla?
Eeteimana mapaamda theibaboo oiridra?
Imoongsida peisaa, kanamat-ta thokte
Maakhaktani kharadee shaaphariba haaibaboo
Electric kee bill, chakhaao gee bill
Nongphaadok baji-naka peethoka hairooradi
Eeteimana manatondoo phee, phee …

Pelleda, pelleda, pelleda …

Eeteimana peejarakpa araaba meitaalda
Tamo na tongaan-chaaba yaanabagee action da
Thamoi ashe brong-brong kaai
Khanbada waai
Peisaa thokpa thabak shoophamsoo leite
Tanbanina, tanbanina
Khnabada waai
Thamoise kaai
Onnaba paamlabadi yoomnak onkhro
Shannaba cinema drama
Nakhoi yengoo taao
Poloida shoibani
Yaamna nouna tongaan chaaba
Haainei mamaa-mapaa pijaningdrinee
Babhina sou laaoge yaadabagi
Shaaosinaraga tongaan chaaning-ngeeba jaatla
Paajiga nahaan khara laaonarooba’doogee
Shaaosinaraga tongaan chaaningeeba jaatla jaatla

Ngaraang khakta phanglak-khiba peisaasoo nongaalakpaga
Leitega-khotega hekta mahaai
Kanaa-na-boo ngamgabano
Chaabinabadi yaamba
Shoobinaba leitana imoongnena tourisida
Tolop-poo hek phanglaba eteimana nongaalaga
Mapaamda chatpisimadi kaaobiroi


Eeteimaga imaaga khatnaba hek taaraga
Taamokakse lon thokpiba jaat jaat natte
Kari kaanna khatnirino oiroidabada kaaina
Eteimada taat toura ’phoojaneiko
Ima nangsoo khara hellee
Angang-ga chap maanei
Chin kal-lee mamou ase khanglabadi hanba yaai
Mapoom thitna waajadana ngangjarinee
Khara ngaanglaga maraaina tokchakhinee
Kana-na-boo shooreeragene eemungsida maa natte
Mateng paangbinaba kanaasoo leite … khangde
Babhina sou laaoge yaadabagi
Shaaosinaraga tongaan chaaning-ngeeba jaatla
Paajiga nahaan khara laaonarooba’doogee
Shaaosinaraga tongaan chaaningeeba jaatla jaatla

Pelle-da, pelle-da, pella-da …


Lyrics atoppa ama, samna hairaga version 2:

_____________________________________________

Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda
...Pena kapke khandusu tingthokni khangde khong, Leipakta thai khutna set ethanta yam nai, phaklangda thai ahobada litkhi khut chumba kouba yai, thadi tharaga manadi pide, ethanta yam wai oo

Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda

Mcha masu semnaba senningka thamlijatla, eteimana mapamda piba oirichara, emungsida peisa kanamta thokte ma khaktani khara safariba haibabo, electricki bill chakhougi bill nongfadok pajina pikho kai hairuradi, eteimana manaton fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi - 2

Eteimana pujarakpa araba meitalda, tamona tongan chaba yanabagi actionda, thamoi ase bong bong bong bong kai khanbada wai peisa thokpa thabak sufam leite tanbanina tanbanina khanbada wai thamoi ase kai onba pamladi yumnak onkhro, sanaba cinema darma nakoi yengna taoko loina soibani, yam nouna tongana chaba hainei mama mapa pijaningbiniiiiii………

Bhavina sou laoge yadabagi saosinaraga tongana chaning ee jatlo, bajiga nahan khara laonarudugi  saosinaraga tongan chaning ee jatlo o o o o – 2

Nangna wana taliba peisase nongalaga loina pijathok ee hekta mahai, kananabungamlugano chabinaba miyamsiga subinaba leitriba emungnena tourisida, Tolop hek fanglaba, eteimana nongalaga mapamda chatpasima kaobiroi. Eteimaga emaga hek khatnaba hek tarabasu, tamo gase lon thopibajat nate. Karikanaba khatnarino ooiroidabada kaina etaimada tat-touda fujanei ko.  Ema nangsu khara heli anganga chap hek manalei , Chin  kanle namou ase khanglabadi hanba yai. Mapung thit-tana wajadana ngangjarini khara nganglaga marai tokchakhinida. Kananabu  surigene  emungsida ma natana mateng pangbinaba kanasu leite ! Khangdre ! Oh hoi oh hoi...

Mapung thit-tana wajadana ngangjarini khara nganglaga marai tokchakhinida. Kananabu  surigene  emungsida ma natana mateng pangbinaba kanasu leite ! Khangdre ! Oh hoi oh hoi...

Bhavina sou laoge yadabagi saosinaraga tongana chaning ee jatlo, pajiga nahan khara laonarudugi  saosinaraga tongan chaning ee jatlo o o o o – 3

Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda PeledaPeledaPeleda  Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda Peleda

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...