Kok Ka Sai He


*Nupee thijaningde
Tongaan chaao’yana shoi haainee
Keriba maa’i khookedooga
Tal-lee-ba maa’i khootal adoogadee yaaroi
’Khoi yoomdadee kokka sai he
  

Khoota’aaira peisa angaaobi amat-ta thoktedo
Mapaamdei shoom hollaaga chaabadi yaaroido
Ei tallee, ei tallee, ei tallee, eidi tallee
Shaabanda poonba shandouna
Leibak chaara heengsoo yaadagoom
Maai taamo kaaina kouraga
Ngaangbadoonadi pookthalloido
Maai taamo kaaina keraga
Ngaangbadoonadi pookthalloido

Tongaan chaarashoo chaphoo poonshi
Kaaidee yaa’wa nat-te-do
Imoong ishou ’shoom laangnee
Toina-toina phoonanee
Kejabee-noujabee do leekhatladana
Yengbaka yaaroi

Khan-nee ichaana shou-shaaba dwaaidadee
Kareenung-gee nupee thiroorino ei?
Paaba-shee leiyookaaina ngaangba ‘dwaaidanee
Poklamdrasoo pharamdouba khalaktourinee
Tainaphamdee khangdana
Prok-prok hek chaakladana
Tainaphamdee leitana
Prok-prok hek chaakladana
Chatloohe namaada haairoochohey
Chatloohe namaada haairoochohey
Napaam chatnena chatkhrasoo
Machaa loina pookhradee pheido
Macha loina thamlamlaga eekok kokna chatkhidoinee

Leiroonee mapaamdadee leisaabee shaaradana
Leiroonee mapaamdadee leisaabee ka shaaradana
Chendoinee ichaashing ei
Shanaao chenba laaba-douna
Keriba maai khuke adooga
Tal-lee-ba maa’i khootal adoogadee yaaroi
’Khoi yoomdadee kokka sai he

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...