Akampet

* Waari khara shaanage khanbadooshoo
Mamaanabeena poomlaang laang
Kaaran khara taajage khanjabadoosoo
Mabung laaktana poomkaai kaai


Meeyambee Yaimbi, lang-nganbee Ichambi
Akhatpee Pyari, chinganbee Bila
Mamdouraphaaoba-shiphaao taadeda moi bhaap
Haaige yaaona haairoobakan-da thokhroda noibo
’Doodeida ’noina tou’eedo karino
Koitaan taanara phoodouro
Shaaoraga mabungdoo chei’ma paai
Makhoot yet-ta-na noong’ma paai
Laaora akampet laak-ee
Mashaado phara-phara-phra haai

Nungdaang ahing thengna
Laakninglibani ei
Nungdaang ahing ka thengna
Laakninglibani ei
Army patrolling ka laakpa thengnagadra khan
Hekta-ka ei paakhatlee
Eepaa-ka hek paakhatlee

Amambadaka maaithong yengninglakleebani ei
Nakhoi leikai meira paibi thengnagadra khan
Hekta ka ei paakhatlee
Eepaa hekta paakhatlee

Tero yaade charakhatsida
Eengkho yaade phoowaaonabasiba
’Mookta gyaan laakhoo
Toomma leikho bera taanemee


Chiklaba yoomgee haanglaba kaa-soo sho haanglee
Parda soo chingthokla ngaaihaaktang phamningbani
ei-nang

Sangom yaa-oom ama tang koot laaona kak thakningbani
Chiklaba yoomgee haanglaba kaa-soo sho haanglee
Parda soo chingthokla ngaaihaaktang phamningbani
ei-nang
Sangom yaa-oom ama tang koot laaona kak nang-ei
thakningbani

Ngasi ahing dee ei toomba yaararoido
Chaare chaadashinna pookangbee
Oore oosinaada meetlaaobee
Namaanabee moi loi nang oihani-nga-mee
Shengdokchaba lamaaida lamaaida photo yaaorakada khan
Hekta ka ei paakhatlee
Eepa ka hek paakhatlee
Thaangsaang khat sat yaapham-da pooningleebani nang
Thaangkhoom thipham khangdreengei lookokhidra khan
Hekta ka ei paakhatlee
Eepa ka hek paakhatlee
Heijing ka phaadriba heiraang-na haaira
Makoo-ka khokhaningee
Mahaao-ka tanghaning-ngee
Se! Chaao’yana peebadee ngamjada
Ikaaina lotsinjei
Pakhatlee! Ipaa hek paakhatlee

1,2,3,4!

Pakhatlee! Ipaa hek paakhatlee!


No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...