Sa Sani Se

Leibak maroom konbidasoo
Shi kaangbei shi chaai
Amangba noongsoo
Nongjaabi thoklaklaga chaai

Thaajei machaa moraanbee na
Kaplakpoi khalluba eigee waakhal laandouree
Mamaanng-gei eina koirambee
Meegi machaa shaktheebi
Houjikna meegee oikhrabee
Phajabei mapaa leitrabee
’Shoomba nupeeboo eigee nupee oi-yebro?
Areiba keraga maana mapaamda machaa ama samlaga Nom, nom, nom …

Oorubadooda pharak taaninglakpei waani
Thengnabadooda kaaran phuninglakpei waani
Thengnabadooda kaaran taaninglakpei waani
Noklakpadooda kalak-khatlakpei waani Yenglakpadooda amook paamsilkapei waani

Gazal soo natagoom touba
Eigee eesei asina
Shikhraba-shikhrabee natraga hingliba-hinglibisoo
Kanagoomba-kanagoombi kharadi maree ashi
Ash! Yaamna leinare!
Thang-gatpirakpa waakat
Ei loina lou-wee
Mou-nakak phajabase tin yotpa yaao-wee-na
Leisaaringei phajarambee yoompaal-laga thijinbee
Oore-oore, yaamna thengnareda
Mou-nakak phajabase tin yotpa yaao-wee-na
Mamaagee mashaksoo loudene Bungnao
Mapagee mashaksoo maandene ashidee
Chinshina koubasoo ngamdrene, “shilaao!” Khootshina peebashoo ngamdrene, “shi lou!”

Ho, ho, ho …
Mapaa taaradi sa-saani-se, sa-sani
Haaininglooi nungaairibra
Nungairanganidee khallee
Shak-kak phajaramlena, ho!
Eekaai-eekai lonna yenglamlaga
Ibungomacha nangboo chelak-oo laao
Chaakhouba thamoi eigee khanglamlaroi
Waakhal gee dalaanseesoo ooramloi
Shoomba nupeeboo eigee nupee oi-yebro
’Shoomba nupeeboo eigee nupee oi-yebro?
Areiba keraga maana mapaamda machaa ama samlaga Nom, nom, nom …

Oorubadooda pharak taaninglakpei waani
Thengnabadooda kaaran phuninglakpei waani
Thengnabadooda kaaran taaninglakpei waani
Noklakpadooda kalak-khatlakpei waani Yenglakpadooda amook paamsilkapei waani

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...