AIDS (Red bottle)

AIDS na sikhrabee maaboo ningsingna
Karigee kapleeba thamoina toomin
Tella ngaaihaakee nungaairoobei cheinana
Chingbeeri eiboo Beitarani tamna
Shinthahaliba meetloogee piraangse
Maa-nani inaaktagee angaangba leeklee …
Ahing ama thenglaba

Hotel ’doogee kaanungdooda

Shaatlambee leiraangdoona

Nirankpa peeyoo yoogee leeklee

Angaangba leeklee

Thamoinung-gee waahei kayaa

Phongdoknakhra toongda maana tapna

Eiboo yeng

Tabaarabee chinbaandoona nokmee-nokmee touramee


Noutharabee leinaasingdo leimaaithakta kelakhee mathang, mathang


Thamoinung-gee waahei kayaa

Phongdoknakhra toongda maana tapna

Eiboo yengMamlaba galidei heklakpee shingel-nee, shaatchari!


Mantiknada leirakpee lookmaaigee laaidheenane,
shaanarari!


Dha-re-ma, shaarakpa thotlabi hakchhaang-doona paakhatsa-na-na
leina-leina


Holakpa ashaaba shorna nanghouroi mataagoom
phooina-phooina

Chal-looba thamoigee waahangda khoomlakpa

Angaaobidouna lonna maana

Yoogi leeklee

Angaangba leeklee … 

No comments:

Post a Comment

Thank you for your interest.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...